Verhuur Overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR/INZET HA-RENTAL

1 Begrippen:
In deze voorwaarden gelden de volgende begrippen:
Verhuurder“: HansAlders.nl,  HA-Rental en door HA-Rental bevoegd personeel.

Huurder“: (rechts)persoon die apparatuur en/of personeel van Verhuurder huurt of anderszins van Verhuurder ter beschikking krijgt.

Apparatuur“: Alle apparaten op het gebied van audio-, video- en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en eventueel overige zaken die Verhuurder voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, inbegrepen accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, etc.

1.1 Huurder zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. De Huurder zal de Apparatuur behandelen als een goed huisvader en draagt zorg voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal ten allen tijde aan verhuurder of een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de Apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de Apparatuur te inspecteren.

1.2 De Huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de Apparatuur, hiervan terstond melding doen aan de Verhuurder met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de Huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaats gevonden, c.q. de vernielingsschade is aangericht, en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan de Verhuurder verstrekken.

1.3 De Huurder zal geen gegevens betreffende door de Verhuurder gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.

1.4 De Huurder zal de Apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen.

1.5 De Apparatuur wordt verhuurd voor de periode van tenminste één (1) dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de Apparatuur het magazijn van de Verhuurder verlaat en eindigt op de dag dat de Apparatuur weer in het magazijn van de verhuurder terugkomt, tenzij anders bepaald en schriftelijk vastgelegd.

1.6 Apparatuur wordt vervoerd voor risico – en op rekening van Huurder; daarbij mag transport uitsluitend plaatsvinden in door de Verhuurder verstrekte verpakking. Apparatuur vervoert door de Verhuurder valt onder een transportverzekering.

1.7 Huurder dient zich er van te vergewissen dat de Apparatuur in goede conditie aan hem is uitgeleverd. Huurder is bekend met de juiste bediening en werking van de Apparatuur en verklaart bij levering de door de Huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de Apparatuur gehuurd wordt.

1.8 De Apparatuur wordt door Huurder bij Verhuurder opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Door het enkele feit van niet-aflevering op die datum om welke reden dan ook, of ingeval van beschadiging aan de Apparatuur is de Huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De Huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de Verhuurder, aan de Verhuurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schade herstelling van de Apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met 50%,onverminderd het recht van verhuurder op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.

1.9 De Huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de Verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient Huurder de huurprijs contant voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. De Verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de Huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de gehuurde Apparatuur.

Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen van de Huurder, vervallen alle rechten op korting cq actietarieven. De Verhuurder is dan gemachtigd om de daadwerkelijk gemaakte kosten/tarieven in rekening te brengen. Deze kosten worden verhoogd met 25 euro administratiekosten. Mocht betaling uitblijven, is Verhuurder gerechtigd de vordering uit handen te geven. Alle bijkomende kosten worden dan aan huurder in rekening gebracht.

1.10 De Verhuurder heeft voor de ter beschikking gestelde Apparatuur geen verzekering afgesloten. In dit verband is het volgende van kracht:

a. Huurder/Organisatie dient te zorgen voor een afdoende verzekering.

b. Indien de Apparatuur aan een (mogelijkerwijs) groter risico op schade dan bij normaal gebruik en/of normale omstandigheden bloot komt te staan, is Huurder gehouden de Verhuurder daarvan tevoren in kennis te stellen en zich er van te vergewissen of Verhuurder in dat geval bereid tot verhuur over te gaan, al of niet onder dekking van een aanvullende verzekering. De kosten van een aanvullende verzekering zullen bij de Huurder in rekening worden gebracht.
c. In geval van verlies, diefstal of schade, dient Huurder te handelen volgens het in artikel 1.2 bepaalde.
d. De Verhuurder is gerechtigd de schade aan de Apparatuur, voor zover die niet door huurders haar verzekeraar(s) wordt gedekt, op de Huurder te verhalen

Extra bepalingen:

2.1 De Huurder cq inhurende organisatie draagt, bij huur met (inzet van) personeel, zorg voor adequate voeding en drank (geen alcohol). indien Huurder hieraan geen invulling geeft, cq. kan geven, brengt Verhuurder een forfaitair bedrag ad € 30,- per persoon per dag in rekening.

2.2 De Huurder dient bij obstakels, trappen (hoger dan 5 treden) en lange afstanden te zorgen voor adequate hulp (in de regel twee fitte personen) tijdens de bouw en de afbouwfase. (niet van toepassing bij Dry Rental) Dit dient te gebeuren conform de ARBO regels en op aanwijzing van personeel van de Verhuurder

2.3 Aansluiting van alle apparatuur dient te geschieden op gestabiliseerde spanning. Tevens dient alle apparatuur aangesloten te worden op voldoende sterke en beschikbaar vrije spanningsgroepen. Bij niet gestabiliseerde spanning zoals bouwaggregaten of ondeugdelijke aansluitingen is het volledig risico van schade voor rekening van de Huurder.

2.4 Alle afdrachten voor belangenverenigingen, auteursrechtenorganisaties, vergunningen zoals Buma, STEMRA, gemeente, stichting BREIN, en BIEM zijn voor rekening van de Huurder. De Verhuurder sluit elke aansprakelijkheid voor deze kosten nadrukkelijk uit.

2.5 Bij meerdaagse opdrachten is de huurder verplicht adequate beveiliging in te zetten voor bewaking – en voorkoming van schade aan alle apparatuur en eigendommen van de Verhuurder.

2.6 De Verhuurder is zich te houden aan de plaatselijke geluidsnormen conform de afgegeven vergunning van het evenement. Als Huurder verzoekt deze bij te stellen boven de norm, is de Huurder volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen die deze met zich mee brengt.

2.7 De Huurder is altijd verplicht zich te legitimeren, particulieren aan de hand van Paspoort of ID kaart, bedrijven/verenigingen en stichtingen aan de hand van recente KvK inschrijving + ID van de persoon die de overeenkomst aangaat.

Duurzaam AV-, licht- en geluidsverhuur